تهیه و تنظیم اساسنامه و آیین نامه ساختمان

اساسنامه ساختمان
از آنجاکه ساکنین آپارتمانها در بخشی از محلِ زندگی خود شریک هستند، روابط آنها در قالب شراکت، به رسمیت شمرده می شود. از سویی دیگر، اساسنامه، از مهمترین ارکان شراکت است که در آن، روابط شرکاء و حدود اختیارتشان و ... با هدف برقراری نظم ذکر شده است.


ارکان اساسنامه ساختمان
هر کدام از آپارتمان ها مطابق قوانین تملک و آیین نامه مربوطه دارای اساسنامه آپارتمان می باشد که معمولاً به وسیله یک فرد حقوقی و به شکل مخصوص برای آن ساختمان تهیه و نوشته شده است. اساسنامه آپارتمان عبارت  از مقررات و یا قرارداری می باشد که برای تنظیم روال کاری یک جمعیت مقرر و مشخص می شود در حقیقت در یک اساسنامه آپارتمان، فرهنگ زندگی در این ساختمان توضیح داده شده و وظایف هر کدام از اعضاء از جمله مالک، مستاجر، مجتمع عمومی، مدیر ساختمان، چگونگی انتخاب هیات مدیره، وظایف بازرسان و کلیه مباحث مربوز به آپارتمان نشینی در آن قید می گردد. در اساسنامه آپارتمان ها در خصوص جلسات عمومی ساختمان، قسمت های اختصاصی و اشتراکی ساختمان ، هزینه های مشترک و یا شرایطی جهت تغییر اساسنامه هم مطالبی قید می گردد.


تنظیم اساسنامه ساختمان
با هدف اداره یک ساختمان و حفظ و نگهداری تاسیسات و تجهیزات مرتبط برای ساختمان اساسنامه تنظیم  می شود که در آن وظایف هر کدام از اعضای مدیریت و همینطور مالکین و ساکنین آن قید شده است . غالباً اساسنامه آپارتمان جهت هر ساختمان به شکل اختصاصی تنظیم می شود و از چندین بخش متشکل می باشد. بخش اول اساسنامه آپارتمان شامل مشخصات ساختمان و زمین و بخش های بعدی راجب تشکیلات اداری، قسمت های اختصاصی و مشترک ساختمان ، حقوق و وظایف مالکین و ساکنین، امور مالی ساختمان ، هزینه های مشترک و اختصاصی و مقررات متفرقه مانند بازسازی، نقل و انقال و یا تغییر اساسنامه می باشد .

مشتریان شرکت مهندسی بهین صنعت جهان نما

ارتباط با شرکت مهندسی بهین صنعت جهان نما

آدرس پستی : اصفهان / خیابان میر / خیابان مصلی / نبش خیابان کاخ سعادت آباد شرقی / مجتمع تجاری اداری پارسیان / طبقه 4 / واحد 44

روزها و ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه از 8:30 الی 17 / پنجشنبه ها 8:30 الی 12:30

تلفن: 031-36613488 نمابر : 031-36612958

پست الکترونیک : info@behin-co.com